Search form

Mak 12:13

Wawaya teks iti miiyei bo kegha?

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Muriyai Perisi damsi ma Kiivavo Herodi ina wawaya viya ivonatawesi Yesu kurina da iti kaetina. I kayowana da Yesu iti sisiya bero na wavu ita verei.