Search form

Mak 13:14

Sawara Bero Kirakiina.

(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14“Mara sago kona kitai da ‘Sawara Bero Kirakiina’ Taparoro Numana kamonai God kana gawara ina viiya da gawarina vovokaravina ina puyaki.” (Viyava wawayim na damim kevii bubuni.) “Nani maranai iyavo kava Judiya kamonai komakamakai na yaghiyaghinai ku koya koverau.