Search form

Mak 13:3

Nuwapoya ma vitupaketowana.

(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

3Yesu na Oliv koyana baranai imakamakai ma anagha nevanai na Taparoro Numana imiimiiri. Ma Pita, Jemes, Jon da Anduru ivi tarakiiyana gavui bo,