Search form

Mak 13:32

Ke sago iyai itakovi da mara damona na avi maranai ina tupuwa.

(Mat 24:36-44)

32“Ke sago iyai itakovi da avi maranai weni berasi aisisiyei na ina tupuwa. Aneya kunumai ke itakovi ma bade nakanani taku God Natuna ke atakovi. Aku Mamai ina kina kava iakovi.