Search form

Mak 14:1

Babadisi ivi ogatara da Yesu iti raboboi.

(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Mara ruwa kava imakamakai da Pasova kamna kana mara ma nani murinai na kam ghamana sago kana vava ‘Parawa Vivikiipanina.’ I kiki da nani kamna kubiine kii parawa kamonai na yist ke ina terei. Ma taparoro babadisi i babada ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi ivi ogatara da gavunai Yesu ita paniya da iti raboboi.