Search form

Mak 14:27

Yesu ivona da Pita ini bero.

(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

27Yesu kana kivikivina ivonesi bo, “Peyarimi ami nota ina peku da kona verukuyoweku. Giruma katamana evonavona bo,

‘Sipu kana koyakoyagha ina kiivunui,

ma sipu yavona ini verubogebogesi.’