Search form

Mak 14:31

31Ma Pita ina sisiya bagibagina iterei da ivona bo, “Ke ana vonabarem! Mikeda taku na tam yavata iti rabobota na kara ke ana voterem.”

Ma kana kivikivina peyarisi nakanani ivivi sisiya.