Search form

Mak 14:64

64iyamna namada kovi yanei da God ivi avaberowei. Ma tami ikikava konotanotai?”

Ma kudubisi ivonakiiyaragha da ibera beroi ma kana kovogha na rabobo.