Search form

Mak 14:66

Pita, Yesu ivonaveyaveyiyei.

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

66Pita na numa garina kamonai imakamakai ma taparoro badana ghamana ina bigabiga wavinena ipisi