Search form

Mak 14:70

70Ma Pita ivi berome da Yesu ivonaveyaveyiyei.

Ke mara gurina ma wawaya Pita ririnai imiimiiri na ivonei bo, “Vonavaghata da tam na Yesu ina wawaya sago, iyamna tam na Gariri wawaya.”