Search form

Mak 15:16

Seri wawayisi Yesu ivonavinamei.

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)

16Seri wawayisi Yesu irutinaruwei da Pailat ina numa garina ku kamona. Ma gawara kana vava Praitoriyum ku kamona irui ma turaturasi ikwaturiyariyesi.