Search form

Mak 15:21

Yesu ituparatui.

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21Ketiyai inenae ma tomowa kana vava Saimon ipanani, tuna wekarakava dobu rabarabai ipisi da ku Jerusalem irurui. Tomowina ina dobu Sairini ma natunatuna kii vava Ariksanda ma Rupas. Seri wawayisi ikwatui ma idarui da Yesu kana korosi ita kavari ma yavata ita nae.