Search form

Mak 15:6

Pailat ivonakiiyaragha da Yesu ina tuparatui.

(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)

6Pailat ina bera imakamakai da Pasova kamna nununai wawaya sago gabura kamonai ivovotawei. Koroto i kayowana iyai na tuna wawayina ini kiibuni.