Search form

Mak 16:19

Yesu ighae ku kunuma.

(Luk 24:50-53; Apos 1:9-11)

19Bada Yesu kana kivikivina kurisi ivi sisiya ikovi na God iviitawei ighae ku kunuma da katagheyanai imakiipika.