Search form

Mak 16:20

20Ma vaghina, kana kivikivina ikiibau da dobu nununai Yesu varana biibiina idimadimei. Ma Bada ivi vitesi da bera ma matakira ghamaghamasi kamosiyai ituputupuwa, berasi ivivi mamatara da vonavaghata ivivi sisiyei.