Search form

Mak 2:1

Yesu digadigana ivi yawasi.

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Mara viya ikovi na Yesu ivovirame ku Kapeniyam kwanatuna. Ma wawaya sisiya ivi yanei da ina ku numa inekiibau.