Search form

Mak 2:13

Yesu, Livai ikwatui.

(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13Mara sago Yesu ivovirame ku Gariri tokana. Ma toka baranai na koroto ghamana iriyei kurina, ma ivi karei da ivi beyebeyena kurisi.