Search form

Mak 2:26

26Taparoro badana ghamana Abiyata ina mariyai na Kiivavo David irui God ina ku Taparoro Numana ma suwara parawina iviiya da ikani. Ma bade turaturana iveresi da ti yavata ikani. Ma vonaviyoyovana kamonai iterei da suwara parawina na vovokaravina ma taparoro babadisi kava ita kani ma kegha da David ivi kiigiiyei.”