Search form

Mak 3:13

Yesu ina aposol ivi 12 ivinesi.

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Yesu ighae ku koya barana ma ina kayowana wawayisi ikwatusi da ita pisi kurina na wawayisi ighae.