Search form

Mak 3:20

Yesu ma Berusiburu.

(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23, 12:10)

20Yesu ku numa irui, ma bade koroto ghamana iriyei kurina da ke kovokovoghina da tuna ma kana kivikivina yavata ita kam.