Search form

Mak 3:31

Yesu ina maduwa ma titina yoghoyogho.

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Ma Yesu ina maduwa ma titina yoghoyogho inekiibau da matarai imiimiiri, ma sisiya ivonatawei da Yesu ita kiibau.