Search form

Mak 5:1

Yesu kanuma beroberosi ikwavinisi.

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Yesu kana kivikivina yavata Gariri tokana idamani ma iwota. Dobuna kana vava Gerasa.