Search form

Mak 5:21

Jairas natuna ma wavine sago iyawasa.

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Yesu idamaname ku Gariri tokana nevana na toka baranai koroto ghamana iriyei kurina da imiirigwagwari.