Search form

Mak 5:43

43Nani murinai Yesu peyarisi ivonatanisi da aviyavisina itupuwa na ke ini mamatara. Ma ivonesi da wavine kikei vavai ita verei da ita kam.