Search form

Mak 6:1

Nasaret damsi Yesu ibarei.

(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

1Yesu nani dobuna ikuyowei ma kana kivikivina yavata inae ina ku dobu, ku Nasaret kwanatuna.