Search form

Mak 6:14

Jon Babataito irabobo.

(Mat 14:1-12; Luk 9:7-9)

14Wawaya peyarisi Yesu ivivi sisiyei na Kiivavo Herodi varana ivi yanei. Ma viya ivonavona bo, “Yesu tuna na Jon Babataito. Irabobo ma ivomiiri, tuna kubiine rewapana gwabinai da nani berasi ghamaghamasi eberaberai.”