Search form

Mak 7:21

21Wawaya nuwanuwana kamonai nota dadabusi egheghetawei da tuna berabero eberaberai da vipekana wapawapa, yapiyapi, kiivunuwa, vitunebo,