Search form

Mak 7:4

4Ma sago na vigimara gawarina ina kiibutawei na maninina imasi ina tepokowakowai ma muriyai da ina kam. Ma bade nakanani vivitava ma kamkam sawarisi mara nonowa na ina tepokowakowa. Weni berasi peyarisi ivi matakira da i kiki katamana bogii ma bogiiyai ivovotani.