Search form

Mak 8:27

Pita ivi mamatara da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina.

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Yesu kana kivikivina yavata ivomiiri inae ku meyagai gisigisi Sisariya Pilipai kwanatuna ririnai. Ketiyai inenae ma kana kivikivina kurisi ivi tarakiiyana bo, “Kovona. Wawaya isisiya da taku na iyai?”