Search form

Mak 9:2

Yesu kana kita ivire.

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Mara miikovimasago ikovi na Yesu turaturana Pita, Jemes ma Jon irutinisi ighae koya ghamana ku tepana da ti mani kava imakamakai. Ma maghinosiyai Yesu kana kita ivire.