Search form

Mak 9:30

Yesu ina rabobo ivi sisiya meyei.

(Mat 17:22-23; Luk 9:43b-45)

30Nani dobuna ikuyowei ma Gariri dobuna kamonai ibaba inenae. Ma Yesu ke ita kayokayowei da wawaya itakovi da mike ineyana,