Search form

Mak 9:42

Ke wawaya kuna ruyaghai da berabero ina berai.

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42“Meni wawayina itumaghaneku da tuna na weni wawaya kikei nakanani na ke meyani kuna ruyaghai da berabero ina berai. Kuna ruyaghai da ina peku na kovogha ghamana kuna viiya, ita biibii kirakai da wakima vitana iwamuwai ita kuni ma ku yegai ita tawem.