Search form

Matiu 10:1

Yesu kana kivikivina ivi 12 ivonatawesi.

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Yesu kana kivikivina ivi 12 ikwaturiyariyesi ma rewapana iveresi da kanuma beroberosi ita kwavinisi ma wawaya kii gubaga bogii ma bogiiyai iti yawasisi.