Search form

Matiu 10:32

Debiiyai Keriso tisisiyei.

(Luk 12:8-9)

32“Tam iyai dobuwai, wawaya maghinosiyai kuni debe meyem da kekivikiviniku na bade nakanani kunumai, aku Mamai maghinonai ani debei da tam na aku wawaya.