Search form

Matiu 10:39

39Tam iyai am yawasa kuna nuwaghanei na kuni wapai. Ma tam iyai am yawasa taku kubiiku kuna nuwatawei na yawasa vaghata kuna panani.”