Search form

Matiu 12:22

Yesu ma Berusiburu.

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23)

22Ma wawaya viya kwinasi irutinaneyei Yesu kurina. Kwinasi na kanuma berona gwabinai irunuma da matana ma kawana ipota. Ma Yesu ivi yawasi da ikita ma ivi sisiya.