Search form

Matiu 12:46

Yesu ina maduwa ma titina yoghoyogho.

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Yesu patana da ivivi sisiya koroto kurisi ma ina maduwa ma titina yoghoyogho inekiibau da kawakawarai imiiri ma i kayowana da Yesu kurina iti sisiya.