Search form

Matiu 13:14

14Weni wawayisi kamosiyai aviyavisina peroveta Aisaya igirumi na itupuwa. Igiruma bo,

‘Weni wawayisi ini yana ma ini yana ma akovina ke ina viini.

Ina kita ma ina kita ma ke ina kitai.