Search form

Matiu 13:35

35Nakanani ivivi miiba da aviyavisina peroveta igirumi na itupuwa. Igiruma bo,

“Miibiiyai ani sisiya,

Dobu ayamoni ma nani maranai aku nota ateregavui da mara sago nani notasi miibiiyai ani sisiyei kurisi.”