Search form

Matiu 15:8

8‘Weni wawayisi kawasiyai evonavona da evovokaraviku,

Ma nuwanuwasi inetaweyana,

ke gwabikuwai.