Search form

Matiu 17:27

27Ma kegha da ke ata kayokayowei da weni damsi nuwanuwasi ina pughu. Tuna kubiine kenae ku toka ma am kiimo ketawei. Meni iyanina kuni nao kuna tini na kawana kevoaghae da kamonai silva riririghina kuna panani. Ma tuna na ruvaruvana da tam ma taku kubiita ita teks kuni miiyei.”