Search form

Matiu 18:6

Ruyagha.

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Ma iyavo kava ina berai da wawaya kikei ina vitumaghana ina voterei na kovogha bero kirakiina ina viiya. Ita biibai da iwanai wakima ghamana ita kuni ma ita tawei ku bogapu da ituma dodo.