Search form

Matiu 19:1

Vikiitawetaweyana sisiyina.

(Mak 10:1-12)

1Yesu ina sisiya ivi kovini na Gariri dobuna ikuyowei ma inae ku Judiya dobuna da Jodan okowina idamani.