Search form

Matiu 19:16

Mura tomowina yaragina.

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Tomowa sago yaragina ipisi Yesu kurina ma ivi tarakiiyanei bo, “Bada, avi berana biibiina ana berai da yawasa makamakii nonowina ana viiya?”