Search form

Matiu 2:22

22Ma ivi yanei da Akereyosi ivivi kiivavo Judiya kamonai, tuna ina mamai Herodi kana gawara iviiya. Tuna kubiine iyabumana ma ke ita kayokayowei da Judiya kamonai ita makai. Ma matuwai God ivonaverei da ita nae ku Gariri dobuna.