Search form

Matiu 20:21

21Ma Yesu ivona bo, “Am kayowana avai?”

Ma ivonapotei bo, “Aku kayowana da kuni vaghinei da maranai kuni kiivavo na natuku sago katagheyamuwai ma sago dugemuwai ina makai.”