Search form

Matiu 21:33

Vao kana koyakoyagha miibiina.

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33Yesu, taparoro babadisi i babada ma Jiu damsi i babada ivonesi bo, “Kovi yana. Miiba sago. Tomowa greipi ivoni ina vao kamonai, wakimiyai igariya, ma mewa iyabai da greipi amena nani gawarinai iti tugudagudai da muina kava ita viiya. Ma numa kweta kiidamowai ivowai da potapota wawayisi ita makai da vao ita koyaghi. Ma wawaya viya yavata vivaghina iberai da vao ku imasi iterei da ita koyakoyaghi ma madegha nununai ita vivimiiyei. Muriyai tomowina inumataya ku dobu sago da nani dobunai imakii kirakai.