Search form

Matiu 22:23

Wawaya rabobowai ina vomiiri bo kegha?

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Nani maranai Sadusi damsi viya ipisi Yesu kurina. Ti na inotanotai da wawaya ina rabobo na ke meyani ina vomiiri. Ma Yesu ivi tarakiiyanei bo,