Search form

Matiu 22:34

Sisiya bagibagina ghamanakina.

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Perisi damsi sisiya ivi yanei da Yesu, Sadusi damsi i keta peyarina igudui na ivi ogatarame da nota vuna ita panani da iti wavui.