Search form

Matiu 24

Taparoro Numana ina rikai.

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Yesu ivomiiri da Taparoro Numana garina ikiikiibutawei ma kana kivikivina ipisi kurina da Taparoro Numana ma numa viya nani garina kamonai ivivi deyei na ivivi sisiyei kurina. 2Ma Yesu ivonesi bo, “Weni Taparoro Numana kokitakitai ma koideyei, bo? Vonavaghata avonavonemi, mara epipisi da peyarina ina kuririghi inoru ku tano, ke wakima sago kana gawariyai ina makai.”

Nuwapoya kana mara ina pisi.

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Yesu Oliv koyana baranai imakamakai ma kana kivikivina inae kurina da ti mani kavakava ma ivi tarakiiyanei bo, “Kevonekai, weni berasi kisisiyei na avi maranai ina tupuwa? Ma avi ini matakira da kanakovi da gisina kava ma kuna vovira ma bade mara damona?”

4Ma ivonapotesi bo, “Kokitaruvimi da wawaya ke ini beroberowemi. 5Wawaya ipeyari ina pisi ma ina vonemi da taku avonatawesi. Ma ina vonemi bo, ‘Taku God ina Vivinevine Wawayina!’ Wawaya peyarisi ini yanesi ma ini tumaghanesi. 6Sisiya koni yanei da wawaya rabarabai ighaviya, bo sisiya kona viiya da ghaviya epipisi na ke kona yabumana. Weni berasi ini nao ma ke kona notai da mara damona. Kegha, karakava. 7Dam ina vomiiri da dam sago kana ghaviya. Ma kiivavo ina vomiiri da kiivavo sago kana ghaviya. Ma dobu bogii ma bogiiyai kamosiyai nukenuke bo gomara ina tupuwa. 8Weni berasi na nakanani ma wavine vituwa kubiine ita dagui da ita vivivowavowa.”

9“Nani maranai wawaya ina patumimi, ini tupaketowanemi ma ini rabobomi. Taku kubiiku na dam kudubina dobuwai ina baremi.- 10Wawaya peyarisi i vitumaghana ina voterei. Ma turaturasi ini wawanesi ma ini makiiberowana. 11Ma peroperoveta viviberosi ipeyari ina nekiibau ma wawaya ini noweberosi. 12Berabero ma kawakiikai ina rakata da dobu ina kiimumui, ma wawaya i nuwaviina ini beroi. 13Ma iyavo kava ina miirikikina da ku damona na God ini yawasisi.- 14Wawaya God ina vikiivavona varana biibiina ina dimei dam ma dam kurisi. Ma vonavaghata ini mamatarei da dobu kudubina akovina ina viiya. Ma nani murinai na mara damona ina nekiibau.”

‘Sawara Bero Kirakiina’ Taparoro Numana ina puyaki.

(Mak 13:14-20; Luk 21:20-24)

15“Aviyavisina peroveta Daniyera igirumi da ina tupuwa na kona kitai. ‘Sawara Bero Kirakiina’ Taparoro Numana kamonai God kana gawara ina viiya da gawarina vovokaravina ina puyaki.” (Viyava wawayimi akova kovii bubuni.)- 16“Nani sawarina bero kirakiina kona kitakitai na iyavo kava Judiya kamonai na yaghiyaghinai ku koya koverau. 17Ma iyai matarai kemakamakai na ke kuna rui ku numa kamona da am sawara kuna yuna.- 18Ma iyai vao kamonai na ke kuna vovira ku numa da kam gara kuna yuna. 19Nani maranai wivine roperopeyisi ma vivi sususi na ini kamyuyuwa kirakai. 20Konipowana kirakai God kurina da weni marana berona ke bodu kamonai bo viyakam maranai ina tupuwa.+ 21Dobu karenai da karako weni ku marana na wawaya vokwarakwara damina eviiviiya ma ke ita rakata kirakai. Ma weni marana aisisiyei na nuwapoya ma vokwarakwara na ina rakata ma ina bero kirakai. Ma murinai ke vokwarakwara nakanani tapanana meyei.- 22Nani marana berona ita guri na wawaya kudubisi ita rabobo yavu. Tuna kubiine God ina wawaya vovinesi notasiyai na vokwarakwara marana ina terevitupoi.”

23“Nani maranai wawaya ina vonemi bo, ‘Kokitai, God ina Vivinevine Wawayina na weni’ bo ‘God ina Vivinevine Wawayina nokoni’ na ke koni tumaghanesi. 24Wawaya ipeyari ini bero, ina vonemi da ti na God ina Vivinevine Wawayina ma peroperoveta viviberosi yavata ina vomiiri da bera ghamaghamasi ma matakira notakavakavasi ina berai da wawayota ini beroberowesi. Ma ini paparana da God ina wawaya vovinesi yavata bade ini beroberowesi da i vitumaghana ina voterei. 25Vaghina, namada avonaveremi ikovi, 26tuna kubiine maranai wawaya ina vonemi bo, ‘Kovi yana, God ina Vivinevine Wawayina warereyai’ na ke kona kiibau nake. Bo ina vonemi bo, ‘Kovi yana, God ina Vivinevine Wawayina numa kamonai ikove’ na ke koni tumaghanesi, - 27iyamna Wawaya Natusi ina pipisi na namanamara nakanani. Ma ina vokadari da maramatana da niyipuna ina yasegana yavui.”

28“Oghogha yavona imapatana kona kitai na konakovi da bowabowa nani. Ma wawaya weni matakirisi kudubina ina kitai na inakovi da tuna na mara damona.”-

Wawaya Natusi ina nekiibau.

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29“Vokwarakwara marasi ina kovi na murinai na yaghiyaghinai madegha ini nubakutuvi, nawaravi ina yasegana ina kovi, ma gwamegwame ina ririgha. Ma bera peyarina kunumai na God ina nukei.- 30Wawaya peyarisi dobuwai matakira kunumai ina kitai na ina tutou. Ma ina kita da Wawaya Natusi kwavu kamonai ere kadarina ma rewapanina ina pipisi.- 31Ma ture ina tou da gamona ghamana na God ina aneya ina vonatawesi da dobu ina ne yavui da ina wawaya vovinesi ina kiividaburisi.”

Kiinumo miibiina.

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32“Kii na miiba, nota ina veremi da mara damona na ikikava. Maranai kiinumo kiina takitai da ruguruguna eraravi ma enumonumoi na takovi da gisina kava da kwamra. 33Maghimaghighina weni berasi avi sisiyei peyarina kona kitai na konakovi da mara itupo, gisina kava da Wawaya Natusi ina nekiibau. 34Vonavaghata avonavonemi, Jiu dami viya patana da kona makamakai ma weni berasi peyarina ina tupuwa. 35Kunuma ma dobu ina wapa ma vonaku na ke meyani da ina wapa.”

Mara damona na ke katakovi da meni maranai ina tupuwa.

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36“Ke sago iyai itakovi da avi maranai weni berasi aisisiyei na ina tupuwa. Aneya kunumai ke itakovi, nakanani bade God Natuna ke itakovi. Mamai God ina kina kava iakovi. 37Nowa ina mariyai ikikava bera ghamana itupuwa da ivi tataghanisi, nakanani ina tupuwa Wawaya Natusi ina vovira marana.- 38Muriyai da kutukutuva ita kunisi na wawaya ikamkamporagha, iumuma, ma itatavine ma nani kamonai na Nowa ina ku waka igeru. 39Wawaya ke itakovi da aviyavisina ituputupuwa ma kutukutuva inekiibau da peyarisi ikaruwesi da irukwa. Nakanani ina tupuwa maranai Wawaya Natusi ina vovira.- 40Nani maranai tomotomowa ivi ruwa vao kamonai ina wayowayowa na sago ina viitawei ma sago ina makai. 41Bade wivine ivi ruwa vavai ina yaghayagha na sago ina viitawei ma sago ina makai.”

42“Tuna kubiine kovovunagha meyemi ma kona vivikoyakoyagha. Ke kotakovi da mara avai ami Bada ina vovira. 43Koviyana. Numa badana itakovi da avi maranai yapiyapi wawayina ita pisi na numa iti tarapaparanei da yapiyapi wawayina ke kovokovoghina da numa ita gavovori da ita rui.- 44Ma vaghina, tami bade kovovunagha meyemi, iyamna nani marana kona notanotai da Wawaya Natusi ke ina pisi na tuna maranai ina nekiibau.”

Bigabiga biibiina ma bigabiga berona.

(Luk 12:41-48)

45Yesu ivona bo, “Numa badana ina bigabiga tomowina patupatutuna ma nuwanuwagiurina ina panani na ina vinei da ina bigabiga peyarina ini badesi ma kii vavai ina rereghisi. 46Maranai numa badana ina vovira ina ku numa ma ina panani da bigabiga tomowina ebigabiga bubuna na ini nuwabiibiiyei. 47Vonavaghata avonavonemi, numa badana nani bigabigana ina terepai da ina mura kudubina ini badei ma ina koyagha bubuni. 48Ma mikeda bigabiga tomowina na wawaya berona na ina vona bo, ‘Aku bada ina numataya iguri.’ 49Tuna kubiine ini karei da bigabiga turaturana ina kwapukwapusi ma mara nonowa wawaya umaneghaneghasi yavata inumuma ma ina kamkam. 50Ma ke itakovi da meni maranai ina bada ina vovira, tuna kubiine ke ita notanotai da ita nekiibau na nani maranai ina nekiibau da ini tataghani. 51Ma numa badana bigabiga berona ini tarabedibediyanei ma ina tawanakiibuwei da miiriruwaruwasi yavata ina vivitutuwana ma okesi ina vivitarakikitei.”